Duurzaam ondernemen

Iedereen heeft er de mond vol van. Wie vandaag niet duurzaam onderneemt, duurzaam produceert, duurzaam consumeert, … zet zichzelf buitenspel of wordt met de vinger gewezen.

Bij Abattoir n.v. voeren we sinds lang een duurzaam beleid in zowat elk onderdeel van alles wat we ondernemen. Afvalbehandeling is daar maar een klein onderdeel van, maar het loont de moeite dit aspect van onze activiteiten eens van dichtbij te gaan bekijken. U zal merken dat onze activiteit ook zorgt voor heel wat extra tewerkstelling in een “keten” van activiteiten bij bedrijven waar u niet meteen het verband mee zou zien.

Twee aparte “circuits”

Ruwweg kunnen we het afval dat op onze site wordt geproduceerd onderbrengen in twee grote categorieën: marktafval en slachtafval.
Beide categorieën worden behandeld volgens drie algemene parameters: de reglementering terzake, opgelegd door het FAVV, het  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen; het ecologisch aspect, waarbij recyclage voorrang krijgt op verbranding; het economisch aspect, de kostprijs en/of de ROI.

Marktafval

Marktafval valt dan weer op te delen in paletten, karton en papier enerzijds, en groenten- en fruitafval anderzijds. Papier en karton wordt normaal gesproken in een afvalcontainer gegooid waarna het in kleine balen wordt geperst en gerecycleerd wordt door Recupa. Sommige balen, ongeschikt voor recyclage, gaan naar de verbrander in Neder-over-Heembeek, de andere worden in grotere balen geperst en naar papierfabrieken gebracht om papierpulp van te maken voor de productie van recyclagepapier (meestal verpakkingspapier of –karton). Groenten- en fruitafval komt terecht in een daartoe door ons ter beschikking gestelde container. Gemiddeld wordt zo’n zes ton per weekend opgehaald. De firma Vanheede bekommert zich om de ophaling en gebruikt het afval voor de productie van biogas, dat op zijn beurt binnen hun bedrijf elektriciteit (groene energie) oplevert. Wat niet tot afval behoort, met andere woorden groenten en fruit die niet bedorven zijn, deze vinden alsnog een weg naar behoeftige consumenten dankzij de Collectmet.

Slachtafval

Slachtafval wordt door hetzelfde FAVV ingedeeld in drie categorieën.
Categorie één omvat biologisch risicomateriaal zoals ruggenmerg en afgekeurde koppen van runderen. Die worden vernietigd via “rendering”, een process van vermaling en toevoeging van stoom, waarna twee restfracties overblijven: vet en diermeel (proteïnen). Het vet wordt gebruikt als brandstof (tot 1500°) om het diermeel te drogen zodat het op zijn beurt kan gebruikt worden als brandstof in de cementindustrie. 

Tot de tweede categorie behoort materiaal dat niet geschikt is voor dierlijke of menselijke consumptie maar dat geen onmiddellijk gevaar vormt. Het wordt uit extra veiligheid gerecycleerd. Het gaat hier om de maag- en darminhoud van de geslachte dieren en om mest, die gerecycleerd worden tot biogas.

De derde categorie is afval dat niet geschikt is voor menselijke consumptie maar gebruikt wordt om o.a. “petfood” te produceren, voeding voor huisdieren dus. Ook goed om weten is dat wij zelfs het varkenshaar recupereren. Na het slachten krijgen de varkens een warmwaterbad om de haren week te maken, waarna ze stevig geborsteld worden en de losgekomen haartjes gerecupereerd worden. De resterende stoppels worden afgebrand. De haren worden door Rendac opgehaald en gebruikt om meel van te maken voor kippenvoer. De aminozuren in het meel bevorderen o.a. de groei en de dichtheid van de pluimen van de kippen.

 

Ook bloed is “business”

Runderbloed behoort tot afvalcategorie 1 en varkensbloed wordt opgedeeld in bloed “vers uit de snede” (bekomen bij het “kelen” na het slachten) en afvalbloed (bloed dat over het kadaver stroomde). Het bloed vers uit de snede is geschikt voor menselijke consumptie en wordt gebruikt  voor de productie van worsten, patés en andere charcuterie, maar ook als kleurmiddel, in medicijnen, in lijmen, …

Zuiveringsstation voor afvalwater

Wij beschikken over een eigen, autonoom waterzuiveringssation voor de zuivering van ons afvalwater. Via een ingewikkeld systeem van pompen en zeven wordt het afvalwater gezeefd om te komen tot twee fracties: roostergoed en afvalwater.
Het roostergoed wordt ontwaterd en opgehaald door Rendac, het afvalwater gaat naar een tank van 800m3 biologie genaamd waarbinnen de in het water aanwezige vetstoffen door bacteriën worden gedegradeerd. 

Duurzaam ondernemenDoor toevoeging van perslucht (zuurstof) zorgen weer andere bacteriën voor de afbraak van de nog aanwezige organische stoffen in het water, een proces dat zo’n 11u duurt. Na dit proces laat men de bacteriën naar de bodem zinken en wordt het drijvend water weggepompt naar de openbare riolering. Het bezinksel (bioslib) wordt apart nog verder behandeld (coaguleren, indikken, centrifugeren) om uiteindelijk door Indaver te worden opgehaald voor verbranding in hun ovens in Antwerpen.

 

Andere duurzame “ingrepen”

Afvalolie van motoren en reductiekasten worden door Recupoil opgehaald  en verwerkt tot herbruikbare olie van lagere kwaliteit of additief bij mazout. TL-lampen worden door Shanks opgehaald en gerecycleerd. En tenslotte ook dit nog: de warmte die door de ammoniakcompressoren gegenereerd wordt om de koelruimtes koud te houden, wordt gebruikt om binnenkomend koud water op te warmen. Wij blazen dus letterlijk warm en koud!

U merkt het! Niet alleen op onze site zorgen wij voor heel wat duurzame tewerkstelling, maar ook daarbuiten zorgt onze activiteit voor heel wat “nevenactiviteiten”. Bovendien kunnen wij met deze aanpak zeker claimen dat wij binnen de dichtbevolkte wijk waarbinnen wij actief zijn, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen door op een ecologisch bewuste manier met onze omgeving om te springen.