Op weg naar vernieuwde milieuvergunning

In juni 2012 heeft Abattoir N.V. de gebruikelijke administratieve procedure opgestart om haar haar milieuvergunning te verlengen. De verlenging zou vanaf 4 september 2013 in voege gaan. Op de Kelders na zijn er weinig problemen te verwachten. Een woordje uitleg...

De laatste vergunning werd in 1998 afgeleverd en was geldig voor 15 jaar, met de mogelijkheid om nog eens verlengd te worden voor een opeenvolgende periode van 15 jaar. Het voorbije jaar werd in de aanloop van deze verlenging actie ondernomen. Er werd ondermeer een bodemonderzoek uitgevoerd door ons bedrijf en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voerde meerdere analyses uit op de site van Abattoir. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer, dat de vergunningen aflevert, houdt o.a. rekening met het brandweeradvies en kan dus bijkomende maatregelen opleggen of aanpassingen vragen.

Abattoir herbergt immers heel wat activiteiten op haar site: de Markten tijdens het weekend, het slachthuis, de vleesgroothandels, de Freshmarkt, de Boeremet,... Deze maken allen deel uit van het onderzoek in het kader van de milieuvergunning.

Ook de evenementenruimte ‘De Kelders’, gelegen onder de geklasseerde markthal van Abattoir, behoort tot de activiteiten van Abattoir. De Kelders werden in 1890 gebouwd als fundering van de markthal en pas later - in 1992 – geopend als evenementenlocatie.

Waar de Kelders tot hiertoe steeds voldeden aan de vereisten inzake brandveiligheid, legt de wet nu ook een risico-analyse of 'Fire Safety' studie op. Hierbij wordt niet langer alleen rekening gehouden met het ARAB-reglement. Andere aspecten zoals evacuatie-afstanden, rookafzuiging, rookcompartimentering, brandlast, e.a. komen hierbij uitgebreid aan bod. Uit gesprekken met de Brandweer kort voor de zomer heeft de Raad van Bestuur kunnen afleiden dat er enkele werkpunten zijn mbt de Kelders.

Er werd intussen door Abattoir een firma aangesteld die dit 'Fire Safety'-onderzoek zal realiseren. Aan de hand van deze studie zal de Brandweer haar advies formuleren. Dit wordt pas later op het jaar verwacht. Toch is nu al zeker dat belangrijke investeringen vereist zijn, die op korte termijn niet kunnen gerealiseerd worden. Hierdoor zouden toekomstige evenementen mogelijks in het gedrang komen.

Daarom heeft de Raad van Bestuur van Abattoir op 8 juli ll. beslist om geen enkel risico te nemen en met onmiddelijke ingang de capaciteit van de Kelders te beperken tot maximum 500 personen, of 3.000m², het dichtst bij de voornaamste evacuatie-routes gelegen.

Hierdoor zijn een aantal grote manifestaties geannuleerd, voornamelijk beurzen waar de brandlast het grootst is en waar het aantal bezoekers piekt op bepaalde momenten.

De Raad van Bestuur neemt haar verantwoordelijkheid en wil haar klanten behoeden voor het slechtst denkbare scenario in geval van brand of een ramp. Niettemin vormt het in een eerste tijd geen probleem om manifestaties tot 500 personen te organiseren, zoals personeelsfeesten, tentoonstellingen en seminaries.

Van 10 tot 22 september zal het eerstvolgend evenement in de Kelders gewoon doorgang kunnen vinden: Expo Artworld, een tentoonstelling waar (onbekende) jonge Brusselse artiesten hun kunstwerken exposeren (www.artworld.be).

De Kelders houden dus zeker niet op te bestaan, maar worden tijdelijk beperkt inzake capaciteit, totdat de Fire Safety studie afgerond is en het advies van de brandweer meer duidelijkheid geeft.