Wonen bij Abattoir

Het Masterplan van Abattoir voorziet in het (re)organiseren van economische en socio-culturele activiteiten op de site van Abattoir. Toch is er ook rekening gehouden met woonfunctie, al zal dit in mindere mate aan bod komen. Vanuit urbanistisch standpunt is er vooral woongelegenheid voorzien langs de Bergensesteenweg. De zone grenzend aan het kanaal komt niet meteen in beeld hiervoor.

Abattoir voorziet tegen 2015 in de bouw van 25 nieuwe appartementen. Deze komen ter hoogte van de Bergensesteenweg, rechtover metrostation Clemenceau. De appartement bevinden zich boven winkels en creëren een natuurlijke overgang tussen de nieuwe voedingshal en de bestaande woonsten langs de Bergensesteenweg.

In januari 2013 werd hiervoor een bouwvergunning afgeleverd. De totale oppervlakte aan appartement bedraagt 2.860m², gespreid over enkele verdiepingen boven 600m² gelijkvloerse winkelruimte.

Om deze appartementen op een goede manier op de markt te brengen, was er aanvankelijk concreet interesse om met Community Land Trust in zee te gaan (principe waarbij enkel het appartement eigendom wordt van de koper, de grond niet). CLT liet zopas echter weten dat het voorrang geeft aan andere projecten waardoor Abattoir ontgoocheld achterblijft. Toch is er nog eens sprankeltje hoop om een CLT-project te realiseren...

Er werden al geruime tijd onderhandelingen gevoerd met CLT. Vorig jaar werden er zelfs vergaderingen belegd met spaardersverenigingen die interesse vertoonden voor dit CLT-project (zie foto). We betreuren dat we deze laatste nu moeten ontgoochelen en dat we niet meer informatie kunnen verschaffen over hoe het verder moet.

Maar misschien is er nog een kans om in 2014 met CLT tot een vergelijk te komen en is het nu slechts een kwestie van uitstel ? We hopen alsnog dat er een opening komt om besprekingen te hervatten. De tijd dringt echter. In het andere geval zullen de appartementen door een nog aan te duiden bouwbedrijf gerealiseerd worden en op een andere wijze op de vastgoedmarkt geïntroduceerd worden.

CLT biedt echter meer voordelen. Door het eigenaarsschap is de koper immers meer betrokken bij het reilen en zeilen van de site en is er ook beduidend meer engagement om het onroerend goed optimaal te onderhouden, wat van huurwoningen niet altijd kan gezegd worden.

De werf voor de bouw van de voedingshal zal alleszins in de zomer van 2013 starten.

Wat is CLT ?

De Brusselse Community Land Trusts (CLT) is sinds eind 2012 erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sindsdien bereidt ze in verschillende buurten de eerste projecten voor. CLT’s zijn organisaties die gronden verwerven om die, samen met en in het belang van de gemeenschap, te beheren als een gemeenschappelijk goed. Het systeem ontstond 40 jaar geleden in de VS.

CLT’s kunnen vele vormen aannemen, maar de basisprincipes zijn steeds dezelfde:

- De eigendom van de grond wordt gescheiden van die van het gebouw. De CLT blijft altijd eigenaar van de grond. De woningen die er opstaan worden eigendom van hun bewoners, via erfpachtcontracten. Ze krijgen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar: ze mogen hun huis verbouwen of verkopen, hun kinderen kunnen het later erven.
- CLT’s creëren betaalbare woningen voor lage inkomens. De koper koopt de woning aan onder de marktprijs. Het verschil wordt bijgelegd door de trust, via subsidies of giften.
- Als de bewoner zijn woning verkoopt ontvangt hij al wat hij zelf heeft geïnvesteerd, maar slechts een deel van de meerwaarde. Zo blijft de woning betaalbaar voor gezinnen met een laag inkomen.
- De CLT wordt bestuurd als een gemeenschappelijk goed. Alle bewoners kunnen participeren aan het bestuur. Ook buren die niet in een CLT-huis wonen en overheden, zoals de gemeente of het gewest, worden bij het bestuur betrokken.
- Naast koopwoningen kan de CLT ook winkelruimte, ruimte voor culturele activiteiten, of waar er in de buurt ook maar behoefte aan is verkopen. Soms verhuurt de CLT ook woningen.

Dit systeem maakt het mogelijk :
- om gezinnen met een laag inkomen toegang te geven tot een betaalbare woning.
- om te werken aan levendige buurten zonder speculatie in de hand te werken.
- om projecten te ontwikkelen die heel de gemeenschap ten goede komen.